ทุนจดทะเบียน ของ นิติบุคคลต่างด้าว ต้องมีเท่าไร และชำระเมื่อใด

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ทุนจดทะเบียนของต่างด้าวตามกฎกระทรวง กำหนให้บุคคลต่างด้าวต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระจริง

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.ให้บุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจนอกบัญชีท้ายที่ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือ อธิบดี ใน
การประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ล้านบาท

2.ให้บุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในบัญชีท้ายที่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือ อธิบดี ก่อนจะประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ คำนวณจาก 25 % ของประมาณการรายจ่ายเฉลี่ย ตลอด 3 ปี (3*25%) ได้เท่าไร ให้ใช้เป็นทุนขั้นต่ำแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ตัวอย่าง ของกรณีที่ 2  เช่น
1. บริษัท ABC จำกัด ประกอบธุรกิจในบัญชีท้าย มีประมาณการรายจ่ายปีละ 5,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนต้องเป็นเท่าไร ?
วิธีคำนวณ  ( 5,000,000*3 ปี ) * 25%  =  3,750,000  บาท
เพราะฉะนั้น ทุนจดทะเบียนของ บริษัท ABC จำกัด ต้องเป็น 3,750,000 บาท

2.  บริษัท ABC จำกัด ประกอบธุรกิจในบัญชีท้าย มีประมาณการรายจ่าย ปีละ 2,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนต้องเป็นเท่าไร

วิธีคำนวณ  ( 3,000,000*3 ปี ) * 25%  =  1,500,000  บาท

เพราะฉะนั้น ทุนจดทะเบียนของ บริษัท ABC จำกัด ต้องเป็น 3,000,000 บาท
กฎกระทรวงกำหนดให้ ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท

*ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 3,000,000 บาทนี้ ให้นับเป็น 1 ธุรกิจเท่านั้น!!

ระยะเวลาในการชำระทุนจดทะเบียนนั้น หลักๆ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

กรณีที่ 1 กิจการประกอบธุรกิจเกินกว่า 3 ปี สามารถทยอยจ่ายได้ โดยกำหนดให้ ปีแรก ในการประกอบธุรกิจชำระให้ครบ 50% ของทุนจดทะเบียน และทยอยชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ให้ครบภายใน 3 ปีอาจแบ่งเป็น ปีละ 25% จนครบ 100 % ภายใน 3 ปี

กรณีที่ 2 กิจการประกอบธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี กำหนด ให้ ชำระทุนจดทะเบียน ภายใน 6 เดือนเท่านั้น

ในการที่นิติบุคคลต่างด้าวนำเงินจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทย เพื่อชำระเงินทุนจดทะเบียน ต้องแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงิน บาท ภายใน 15 วัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/2.html

ใส่ความเห็น