ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีในรูปแบบประเภทบริษัทจํากัดต้องจัดทํางบการเงินใดบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

ตั้งแต่วันแรกที่ได้เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และต้องการที่จะประกอบกิจการ ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจบริการต่างๆ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง แล้วแต่ละหน้าที่สำคัญอย่างไร ต้องดำเนินการเมื่อไร

หน้าที่หลักๆ ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี มีดังนี้

1. จัดให้มีวันเริ่มทำบัญชี-ปิดบัญชี โดยแบ่ง ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.1 ห้างจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัท มหาชน จำกัด นิติบุคคลประเภทนี้ต้อง เริ่มจัดทำบัญชี ณ วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลย ให้นับเป็นแรกในการเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชี ครั้งแรก ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

1.2 นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ธุรกิจสาขา นิติบุคคลประเภทนี้อนุญาตให้เริ่มจัดทำได้ เมื่อกิจการพร้อมที่จะประกอบธุรกิจ หากมีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วยังไม่พร้อมดำเนินกิจการ ให้นับวันที่พร้อมดำเนิน กิจการ เป็นวันแรกของการจัดทำบัญชีและปิดบัญชี ทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ

2. จัดทำงบการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนากิจการค้าแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการจัดทำงบการเงิน ดังนี้

2.1 ห้างหุ้นส่วน ให้จัดทำงบ 4 อย่าง คือ

1.งบแสดงฐานะการเงิน

2.งบกำไรขาดทุน

3.หมายเหตุประกอบงบ

4.งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
2.2 บริษัทจำกัด,นิติบุคคลต่างประเทศ,กิจการร่วมค้า ให้จัดทำงบ 5 อย่าง คือ

1.งบแสดงฐานะการเงิน

2.งบกำไรขาดทุน

3.หมายเหตุประกอบงบ

4.งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

5.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

2.3 บริษัท มหาชนจำกัด ให้จัดทำงบ 7 อย่าง คือ

1.งบแสดงฐานะการเงิน

2.งบกำไรขาดทุน

3.หมายเหตุประกอบงบ

4.งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

5.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

6.งบการเงินรวม

7.งบกระแสเงินสด

3. ส่งมอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการบันทึกบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีสามารถจัดทำงบ แสดงฐานะการเงิน อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

4. จัดหาสถานที่เก็บเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนด ดังนี้
4.1 สถานประกอบกิจการ

4.2 โรงงาน หรือ คลังสินค้า ที่มีการทำงาน

4.3 อื่นๆ หรือสถานที่มีการทำงานเป็นประจำ หรือ อาจได้รับอนุญาตจาก สารวัตบัญชี ให้มีที่จัดเก็บที่ไหนก็ได้ในราชอาณาจักรไทย หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ตรวจสอบทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

5. ต้องจัดเก็บเอกสารการบรรทุกบัญชีไว้ อย่างน้อย 5 ปี เพื่อนประโยชน์ในการตรวจสอบ

6. จัดให้มีผู้ทำบัญชี ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ตามกฎหมายที่กำหนด

7. เมื่อเอกสารมีการสูญหาย หรือชำรุด ให้แจ้งสารวัตบัญชี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้ หรือ ควรรู้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/1.html

ใส่ความเห็น