คลังเก็บหมวดหมู่: บัญชี

ตัวอย่างผังบัญชี มาตรฐานการบัญชี ทีนิยมใช้

บริษัท รับทำบัญชี.com จำกัด
ผังบัญชี
เลขที่บัญชีจาก 100000 ถึง 534000


————————————————————————————————————————
เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี หมวด ระดับ ประเภท บัญชีคุม
————— —————————————————————– —– —– —- —————
100000 สินทรัพย์ ส/ท 1 คุม
110000 สินทรัพยหมุนเวียน ส/ท 2 คุม 100000
111000 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ส/ท 3 คุม 110000
111100 เงินสด ส/ท 4 — 111000
111200 เงินฝากธนาคาร ส/ท 4 คุม 111000
111210 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ส/ท 5 — 111200
111220 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส/ท 5 — 111200
111230 ธนาคาร ส/ท 5 — 111200
111300 รายการโอนระหว่างกัน ส/ท 4 — 111000
112000 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ส/ท 3 คุม 110000
112100 ลูกหนี้การค้า ส/ท 4 คุม 112000
112110 ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ ส/ท 5 — 112100
112120 ลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ ส/ท 5 — 112100
112200 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า ส/ท 4 — 112000
112300 สำรองหนี้สูญ ส/ท 4 — 112000
113000 ลูกหนี้กรมสรรพากร ส/ท 3 คุม 110000
113100 ภาษีซื้อ ส/ท 4 — 113000
113200 ลูกหนี้กรมสรรพากร ส/ท 4 — 113000
113300 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ ส/ท 4 — 113000
113400 ภาษีซื้อรอตัดจ่าย(เช่าซื้อ) ส/ท 4 — 113000
114000 สินค้าคงเหลือ ส/ท 3 — 110000
115000 สินทรัพย์หมุนเวียน ส/ท 3 คุม 110000
115100 ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
115110 ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
115120 ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
115200 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ส/ท 4 — 115000
115300 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส/ท 4 — 115000
115400 ดอกเบี้ยค้างรับ ส/ท 4 — 115000
115410 รายได้ค้างรับ ส/ท 4 — 115000
115500 เงินประกันและเงินมัดจำ ส/ท 4 — 115000
115600 เงินลงทุน ส/ท 4 — 115000
116000 เงินทดรองจ่าย ส/ท 3 — 110000
120000 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแกกรรมการและลูกจ้าง ส/ท 2 คุม 100000
121000 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง ส/ท 3 — 120000
130000 เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ ส/ท 2 คุม 100000
131000 เงินลงทุนบริษัท ส/ท 3 — 130000
140000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) ส/ท 2 คุม 100000
141000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โรงงาน ส/ท 3 คุม 140000
141010 ที่ดิน ส/ท 4 — 141000
141020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง ส/ท 4 — 141000
141030 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง ส/ท 4 — 141000
141110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 141000
141120 อาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141130 ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141140 เครื่องจักร ส/ท 4 — 141000
141150 ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141160 เครื่องมือเครื่องใช้ ส/ท 4 — 141000
141170 ยานพาหนะ ส/ท 4 — 141000
141180 ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ส/ท 4 — 141000
141190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 141000
141210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 141000
141220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร ส/ท 4 — 141000
141250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน ส/ท 4 — 141000
141260 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้ ส/ท 4 — 141000
141270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ ส/ท 4 — 141000
141280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ส/ท 4 — 141000
141290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 141000
142000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน ส/ท 3 คุม 140000
142010 ที่ดิน ส/ท 4 — 142000
142020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง ส/ท 4 — 142000
142030 เครื่องสำนักงานระหว่างการติดตั้ง ส/ท 4 — 142000
142110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 142000
142120 อาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142130 ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142140 เครื่องใช้สำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142150 ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142170 ยานพาหนะ ส/ท 4 — 142000
142180 ค่าระบบโปรแกรม ส/ท 4 — 142000
142190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 142000
142210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 142000
142220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
142270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ ส/ท 4 — 142000
142280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม ส/ท 4 — 142000
142290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 142000
150000 สินทรัพย์อื่น ๆ ส/ท 2 คุม 100000
151000 รายจ่ายรอการตัดจ่าย ส/ท 3 — 150000
152000 เงินมัดจำและเงินประกัน ส/ท 3 — 150000
153000 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส/ท 3 — 150000
154000 เงินลงทุน ส/ท 3 — 150000
155000 สินทรัพย์อื่น ส/ท 3 — 150000
200000 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สิน 1 คุม
210000 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สิน 2 คุม 200000
211000 เจ้าหนี้การค้า หนี้สิน 3 คุม 210000
211100 เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ หนี้สิน 4 — 211000
211200 เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ หนี้สิน 4 — 211000
211300 เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 211000
211400 เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ หนี้สิน 4 — 211000
212000 เงินกู้ยืมธนาคาร หนี้สิน 3 — 210000
213000 ทรัสรีซีพ หนี้สิน 3 — 210000
214000 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สิน 3 คุม 210000
214100 เงินปันผลค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 214000
214200 ดอกเบี้ยค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 214000
215000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สิน 3 คุม 210000
215100 เงินประกันสังคมค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 215000
215200 ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 215000
215300 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย หนี้สิน 4 คุม 215000
215310 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 หนี้สิน 5 — 215300
215320 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 หนี้สิน 5 — 215300
215330 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 หนี้สิน 5 — 215300
215400 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น หนี้สิน 4 — 215000
215500 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย หนี้สิน 3 — 210000
216000 เจ้าหนี้กรมสรรพากร หนี้สิน 3 คุม 210000
216100 ภาษีขาย หนี้สิน 4 — 216000
216110 ภาษีขายรอนำส่ง หนี้สิน 4 — 216000
216200 เจ้าหนี้กรมสรรพากร หนี้สิน 4 — 216000
216300 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 216000
216400 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 216000
217000 รายได้รับล่วงหน้า หนี้สิน 3 คุม 210000
217100 เงินมัดจำรับล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 217000
217200 รายได้รับล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 217000
218000 หนี้สินอื่นๆ หนี้สิน 3 — 210000
220000 หนี้สินระยะยาว หนี้สิน 2 คุม 200000
221000 หนี้สินอื่น หนี้สิน 3 — 220000
222000 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ หนี้สิน 3 — 220000
300000 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุน 1 คุม
310000 ทุนเรือนหุ้น ทุน 2 คุม 300000
320000 สำรองตามกฎหมาย ทุน 2 — 300000
330000 กำไร(ขาดทุน) สะสม ทุน 2 คุม 300000
331000 กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว ทุน 3 — 330000
332000 กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร ทุน 3 — 330000
340000 กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ทุน 2 — 300000
400000 รายได้จาการขายสุทธิ รายได้ 1 คุม
410000 รายได้จาการขายสินค้า รายได้ 2 คุม 400000
411000 รายได้จาการขายสินค้าเชื่อ รายได้ 3 — 410000
412000 รายได้จาการขายสินค้าสด รายได้ 3 — 410000
413000 รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย รายได้ 3 — 410000
414000 เพิ่มหนี้ รายได้ 3 — 410000
420000 รายได้จากการบริการ รายได้ 2 คุม 400000
421000 รายได้จากการโฆษณา รายได้ 3 — 420000
422000 รายได้จากการให้บริการ รายได้ 3 — 420000
422100 รายได้จากการจดทะเบียน รายได้ 3 — 420000
430000 รายได้อื่น ๆ รายได้ 2 คุม 400000
431000 รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด รายได้ 3 — 430000
432000 ดอกเบี้ยรับ รายได้ 3 — 430000
433000 กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายได้ 3 — 430000
434000 กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา รายได้ 3 — 430000
435000 เงินปันผล รายได้ 3 — 430000
436000 รายได้อื่น ๆ รายได้ 3 — 430000
500000 ต้นทุนขาย คชจ. 1 คุม
511000 สินค้าคงเหลือต้นงวด คชจ. 2 — 500000
512000 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป คชจ. 2 คุม 500000
512010 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป คชจ. 3 — 512000
512100 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ คชจ. 3 — 512000
512200 ส่งคืนและส่วนลดรับ คชจ. 3 — 512000
513000 สินค้าคงเหลือปลายงวด คชจ. 2 — 500000
514000 ต้นทุนขายบริการ คชจ. 2 คุม 500000
514100 ค่าวัสดุอุปกรณ์ คชจ. 3 — 514000
514200 ค่าแรงบริการ คชจ. 3 — 514000
514300 ค่าไฟฟ้าน้ำประปา คชจ. 3 — 514000
514400 ค่าโทรศัพท์ คชจ. 3 — 514000
520000 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คชจ. 2 คุม 500000
521000 ค่าใช้จ่ายในการขาย คชจ. 3 คุม 520000
521010 ค่านายหน้าพนักงานขาย คชจ. 4 — 521000
521020 ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย คชจ. 4 — 521000
521030 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คชจ. 4 — 521000
521040 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 521000
521050 ค่าโทรศัพท์ คชจ. 4 — 521000
521060 ค่าโทรเลขและไปรษณียากร คชจ. 4 — 521000
521070 ค่าเบี้ยประกันภัย คชจ. 4 — 521000
521080 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คชจ. 4 — 521000
521090 ค่ารับรอง คชจ. 4 — 521000
522000 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คชจ. 3 คุม 520000
522010 เงินเดือนและค่าแรง คชจ. 4 — 522000
522020 ค่าล่วงเวลา คชจ. 4 — 522000
522030 โบนัส คชจ. 4 — 522000
522040 สวัสดิการ คชจ. 4 — 522000
522050 กองทุนเงินทดแทน คชจ. 4 — 522000
522060 ประกันสังคม คชจ. 4 — 522000
522070 ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล คชจ. 4 — 522000
522080 ค่าวิจัยและพัฒนา คชจ. 4 — 522000
522090 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ คชจ. 4 — 522000
522100 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน คชจ. 4 — 522000
522110 ค่าธรรมเนียมธนาคาร คชจ. 4 — 522000
522120 ค่าธรรมเนียมส่งออก คชจ. 4 — 522000
522121 ค่าอากรขาเข้า คชจ. 4 — 522000
522130 ค่าภาษีรถ คชจ. 4 — 522000
522140 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คชจ. 4 — 522000
522150 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คชจ. 4 — 522000
522160 ค่าภาษีโรงเรือน คชจ. 4 — 522000
522170 ค่าภาษีต้องห้าม คชจ. 4 — 522000
522180 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
522190 ค่าน้ำมัน คชจ. 4 — 522000
522210 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คชจ. 4 — 522000
522220 ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร คชจ. 4 — 522000
522230 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คชจ. 4 — 522000
522240 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง คชจ. 4 — 522000
522250 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ คชจ. 4 — 522000
522260 ค่าเช่าจ่าย คชจ. 4 — 522000
522270 ค่าเช่ารถ คชจ. 4 — 522000
522280 ค่าโทรศัพท์ในประเทศ คชจ. 4 — 522000
522290 ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ คชจ. 4 — 522000
522310 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 522000
522320 ค่าบริการจ่าย คชจ. 4 — 522000
522330 ค่าจดทะเบียน คชจ. 4 — 522000
522340 ค่าสมาชิก คชจ. 4 — 522000
522350 ค่ารักษาความปลอดภัย คชจ. 4 — 522000
522360 ค่าบริการทางธุรกิจ คชจ. 4 — 522000
522370 ค่าตรวจสอบบัญชี คชจ. 4 — 522000
522380 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร คชจ. 4 — 522000
522390 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน คชจ. 4 — 522000
522410 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
522420 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ตกแต่งและติดตั้ง คชจ. 4 — 522000
522430 ค่าเสื่อมราคา-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน คชจ. 4 — 522000
522440 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมอและเครื่องใช้ คชจ. 4 — 522000
522450 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนต่อเติมอาคาร คชจ. 4 — 522000
522460 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน คชจ. 4 — 522000
522470 ค่าเสื่อมราคา-ค่าตกแต่งและติดตั้ง คชจ. 4 — 522000
522480 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
522490 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม คชจ. 4 — 522000
522500 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 522000
522510 ค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าย คชจ. 4 — 522000
522530 หนี้สูญ คชจ. 4 — 522000
522540 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย คชจ. 4 — 522000
522550 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ คชจ. 4 — 522000
522570 ค่าบริจาคการกุศล คชจ. 4 — 522000
522580 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คชจ. 4 — 522000
522590 ค่าภาษีซื้อไม่ขอคืน คชจ. 4 — 522000
530000 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คชจ. 2 คุม 500000
531000 ดอกเบี้ยจ่าย คชจ. 3 — 530000
532000 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย คชจ. 3 — 530000
532100 ภาษีธุรกิจเฉพาะ คชจ. 3 — 530000
533000 ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม คชจ. 3 — 530000
534000 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คชจ. 3 — 530000

บัญชีคุม 37
บัญชีย่อย 191
รวม 228 บัญชี

อ้างอิง https://www.รับทําบัญชี.com/?p=140336

ชาวต่างชาติถือหุ้น 100 ได้หรือไม่ จดทะเบียนบริษัท สำหรับชาวต่างชาติ

หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติสำหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้1. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่ง ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

2. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีสอง และบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

3. เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการเฉพาะสำหรับกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท

ที่มา https://www.รับทําบัญชี.com/?p=140141

ศาลากลางหลังเก่า ศาลากลางนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางหลังเก่า ศาลากลางนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

 

เมื่อพูดถึงสถานที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะทางประวัติศาสตร์ ทางการเมือง หรือ สถานการณ์ในบ้านเมืองของไทยในอดีต คงหนี้ไม่พ้นศาลากลางหลังเก่าของนนทบุรี เป็นสถานที่สุดคลาสสิกที่เที่ยวของวัยรุ่นยุคใหม่ในปัจจุบันไปโดยปริยาย

 

ศาลากลางนนทบุรีหลังนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2453 เดิมทีจุดประสงค์ให้เป็นโรงเรียนกฎหมาย แต่เนื่องจากยังไม่มีบุคลากร จึงได้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 – 2469 และได้ยุบโรงเรียนราชวิทยาลัย โดยโอนย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียมหาดเล็กกรุงเทพ ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จากรัชกาลที่ 7 ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” อาคารหลังนี้จึงได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2471 – 2535 จากนั้นใช้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ. 2551 นับจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป อาคารหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์ และปรับปรุงให้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี อันเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรีอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความรู้ ความภาคภูมิใจ และความรักในท้องถิ่นให้แก่ชาวนนทบุรี โดยพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี

 

โดยในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเก่าหลังนี้ เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ถ่ายรูป และ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งตัวศาลาเองและสิ่งของเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเปา ผลไม้ประจำจังหวัด ตราสัญญาลักษณ์บุคคลสำคัญๆ ในจังหวัดนนทบุรี อื่นๆ อีกมากมาย โดยภายในศาลากลางจะแบ่งเป็นห้องห้องๆ ในแต่ละห้องจะอธิบายเรื่องราวต่างๆ ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีไว้ เช่น ห้องโถงต้อนรับ จะแนะนำให้รู้จักจังหวัดนนทบุรีด้วยคำขวัญ สัญลักษณ์ (หม้อน้ำลายวิจิตร) และต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นนนทรี)   ห้องภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรี จะแสดงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามวิธีการดั้งเดิม และวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

 

บริเวณศาลากลางจังนนทบุรีเก่า ยังมีร้านอาหารหลากหลายให้ได้กินอีกเพียบ ร้านดังย่านศาลากลางหลังนี้มีอยู่มากมาย ที่จอดรถภายในศาลากลางเองก็มี

 

ที่ตั้ง : ซอย รัตนาธิเบศร์ 6 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

 

ข้อมูลเพิ่ม : http://รับทําบัญชี.com/7688.html

 

 

กิจการไม่สามารถกู้ยืมจากบุคคลภายนอกได้ เนื่องจากอาจจะเป็นกิจการขนาดเล็ก

สัญญาบริษัท ยืมเงินกรรมการ

 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับสัญญาตัวนี้ก่อน โดยปกติแล้วสัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อกิจการมีการนำเข้า-ออกจากบัญชีทุน หรือ กรรมการใช้เงินของบริษัท หรือ บริษัทใช้เงินของกรรมการ โดยตามมาตรฐานบัญชีจะต้องมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง

 

เงินยืมกรรมการมาจากไหน ?

ในความเป็นจริงการเงินกู้ยืมกรรมการทั้ง บัญชี ลูกนี้เงินยืมกรรมการ หรือ เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ สามารถเกิดขึ้นได้หลายแบบมาก แต่เราจะพูดถึงหลักที่สำคัญทางบัญชีที่ต้องทำสัญญาการกู้ยืมเงินกัน นั้นคือ

 

เงินยืมกรรมการมาหลักๆแล้ว มาจากการที่บริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอมาใช้ในกิจการและไม่สามารถกู้ยืมจากบุคคลภายนอกได้เนื่องจากอาจจะเป็นกิจการขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารต่างๆ หรือจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทได้ ทำให้ต้องกู้ยืมจากบุคคลภายใน เช่น กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ในทางบัญชี มาตรฐานการบัญชีสามารถลงบันทึกบัญชีได้ ไม่ว่าจะเป็น บัญชีเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ หรือ บัญชีลูกหนี้เงินยืมกรรมการ แต่ในทางภาษีจะมีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับ หรือดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากสรรพกรอาจเล็งเห็นว่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดเม็ดเงินภาษีนั้นเอง

 

ลูกนี้เงินยืมกรรมการ

 

เป็นบัญชีที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการนำเงินทุนในบริษัทให้ ผู้เป็นเจ้าของกิจการ(โดยปกติแล้วก็คือกรรมการของบริษัท) ไปใช้ หรือเราเรียกว่าการกู้ยืมเงินบริษัท ทำให้บริษัทมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นั้นเอง ลูกหนี้เงินยืมกรรมการอาจแบ่งได้ 2 กรณี คือ 1.บริษัทไม่มีเงินมาลงทุนจริง 2.บริษัทมีเงินลงทุนจริงมาก

ตัวอย่างเช่น

1.บริษัทไม่มีเงินลงทุนจริง เมื่อวันที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายแล้วจำเป็นต้องมีเงินทุนในการเปิดบริษัททำให้ต้องมีเงินสดในบริษัท โดยการ Dr.เงินสด xx.- Cr.ทุน xx.- แต่เมื่อกิจการไม่มีเม็ดเงินทุนจริงๆ จึงสมมุติว่าเงินทุนในกิจการนั้น นำไปให้กรรมการกู้ยืม โดยทำถูกตามหลักบัญชี คือ Dr.ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ xx.- Cr.เงินสด xx.- การลงบันทึกบัญชีนี้จึงทำให้เกิดบัญชี ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรม นั้นเอง

2.บริษัทมีเงินลงทุนจริงมาก แล้วนำเงินที่มีในบริษัท ไปให้กรรมการใช้ส่วนตัววิธีการ

ลงบัญชีไม่แตกต่างกัน คือ Dr.ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ xx.- Cr.เงินสด xx.- เหมือนกันนั้นเอง

 

แต่ในทางภาษีต้องเพิ่มบัญชีดอกเบี้ยรับเมื่อมีการจ่ายทุกๆเดือน เพื่อเป็นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักกฎหมายภาษี เพราะสรรพากรมองว่าบริษัทมีเงินมากแล้วนำไปฝากธนาคาร หรือลงทุนอย่าอื่น อาจทำให้เกิดรายได้ที่มากกว่าการให้กรรมการกู้ยืมเงินเฉยๆ แล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อบริษัท นั้นเอง

 

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

 

ก็จะตรงกันข้ามกันกับลูกหนี้ หากกิจการขาดสภาพคล่อง หรือ ไม่มีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย กรรมการสามารถนำเงินมาให้บริษัทกู้ยืมก่อนได้โดยการลงบัญชี ดังนี้

Dr.เงินสด xx.- Cr.เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ xx.- และเช่นเดียวกัน ทางภาษีหากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลแล้ว บุคคลนั้นต้องมีเสียรายได้ธุรกิจเฉพาะเนื่องจาก กฎหมายภาษีบังคับให้ท่านคิดดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://รับทําบัญชี.com/7785.html

ผู้ทําบัญชี หมายถึง คุณสมบัติ ของ ผู้ทำบัญชี ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี  แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย  เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

ผู้จัดทำบัญชีตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ ที่ต้องจัดให้มีการทำบัญชี หลักสำคัญใหญ่ๆ ดังนี้

1 ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยปกติแล้วบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องจัดทำบัญชี แต่!! ที่ต้องจัดทำบัญชีมี ธุรกิจอยู่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ
1.1 บุคคลธรรมดา ที่ ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับงาช้าง ทุกชนิด เช่น โรงงานแกะสลัก แปรสภาพ ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เหตุผลเพราะ ประเทศไทยได้ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือเรียกสั้นว่า สนธิสัญญา ไซเตส
1.2 บุคคลธรรมดา ที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ CD VDC ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ทุกชนิด เหตุเพราะ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
2. นิติบุคคลที่เป็น บริษัท จำกัด
3. นิติบุคคลที่เป็น บริษัท มหาชน จำกัด
4. นิติบุคคลที่จดทะเบียนจากต่างประเทศ หรือเราเรียกว่า นิติบุคคลต่างประเทศ เมื่อเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย กฎหมาย พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ว่าให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีด้วย
5. กิจการที่การร่วมกัน เพื่อทำธุรกิจ หรือเราเรียกว่า กิจการร่วมค้า กำหนดให้ 1 ในกิจการนั้น ต้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชี
6. ธุรกิจที่เป็นสาขา ของบริษัทใหญ่ จำเป็นก็จำเป็นต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีด้วย โดยการทำบัญชีนั้นธุรกิจ สาขา จะต้องจัดทำบัญชี แล้วส่ง ให้กับ บริษัทใหญ่ด้วยนั้นเอง

เราต้องแยกให้ออกว่า “ การที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ” กับ “ ผู้ทำบัญชี ” อาจจะเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ ไม่ใช่บุคคลเดียวกันก็ได้ เพราะ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีการทำบัญชีเพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การที่จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ถ้าจะให้เข้าใจง่าย กล่าวคือ “ ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ  หรือ กรรมการ บุคคลเหล้านี้มีหน้าที่จัดหา ผู้ทำบัญชี ที่เป็น นักบัญชี โดยตรงมาจัดทำนั้นเอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/3.html

ทุนจดทะเบียน ของ นิติบุคคลต่างด้าว ต้องมีเท่าไร และชำระเมื่อใด

ทุนจดทะเบียนของต่างด้าวตามกฎกระทรวง กำหนให้บุคคลต่างด้าวต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระจริง

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.ให้บุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจนอกบัญชีท้ายที่ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือ อธิบดี ใน
การประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ล้านบาท

2.ให้บุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในบัญชีท้ายที่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือ อธิบดี ก่อนจะประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ คำนวณจาก 25 % ของประมาณการรายจ่ายเฉลี่ย ตลอด 3 ปี (3*25%) ได้เท่าไร ให้ใช้เป็นทุนขั้นต่ำแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ตัวอย่าง ของกรณีที่ 2  เช่น
1. บริษัท ABC จำกัด ประกอบธุรกิจในบัญชีท้าย มีประมาณการรายจ่ายปีละ 5,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนต้องเป็นเท่าไร ?
วิธีคำนวณ  ( 5,000,000*3 ปี ) * 25%  =  3,750,000  บาท
เพราะฉะนั้น ทุนจดทะเบียนของ บริษัท ABC จำกัด ต้องเป็น 3,750,000 บาท

2.  บริษัท ABC จำกัด ประกอบธุรกิจในบัญชีท้าย มีประมาณการรายจ่าย ปีละ 2,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนต้องเป็นเท่าไร

วิธีคำนวณ  ( 3,000,000*3 ปี ) * 25%  =  1,500,000  บาท

เพราะฉะนั้น ทุนจดทะเบียนของ บริษัท ABC จำกัด ต้องเป็น 3,000,000 บาท
กฎกระทรวงกำหนดให้ ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท

*ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 3,000,000 บาทนี้ ให้นับเป็น 1 ธุรกิจเท่านั้น!!

ระยะเวลาในการชำระทุนจดทะเบียนนั้น หลักๆ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

กรณีที่ 1 กิจการประกอบธุรกิจเกินกว่า 3 ปี สามารถทยอยจ่ายได้ โดยกำหนดให้ ปีแรก ในการประกอบธุรกิจชำระให้ครบ 50% ของทุนจดทะเบียน และทยอยชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ให้ครบภายใน 3 ปีอาจแบ่งเป็น ปีละ 25% จนครบ 100 % ภายใน 3 ปี

กรณีที่ 2 กิจการประกอบธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี กำหนด ให้ ชำระทุนจดทะเบียน ภายใน 6 เดือนเท่านั้น

ในการที่นิติบุคคลต่างด้าวนำเงินจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทย เพื่อชำระเงินทุนจดทะเบียน ต้องแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงิน บาท ภายใน 15 วัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/2.html

ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีในรูปแบบประเภทบริษัทจํากัดต้องจัดทํางบการเงินใดบ้าง

ตั้งแต่วันแรกที่ได้เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และต้องการที่จะประกอบกิจการ ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจบริการต่างๆ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง แล้วแต่ละหน้าที่สำคัญอย่างไร ต้องดำเนินการเมื่อไร

หน้าที่หลักๆ ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี มีดังนี้

1. จัดให้มีวันเริ่มทำบัญชี-ปิดบัญชี โดยแบ่ง ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.1 ห้างจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัท มหาชน จำกัด นิติบุคคลประเภทนี้ต้อง เริ่มจัดทำบัญชี ณ วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลย ให้นับเป็นแรกในการเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชี ครั้งแรก ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

1.2 นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ธุรกิจสาขา นิติบุคคลประเภทนี้อนุญาตให้เริ่มจัดทำได้ เมื่อกิจการพร้อมที่จะประกอบธุรกิจ หากมีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วยังไม่พร้อมดำเนินกิจการ ให้นับวันที่พร้อมดำเนิน กิจการ เป็นวันแรกของการจัดทำบัญชีและปิดบัญชี ทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ

2. จัดทำงบการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนากิจการค้าแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการจัดทำงบการเงิน ดังนี้

2.1 ห้างหุ้นส่วน ให้จัดทำงบ 4 อย่าง คือ

1.งบแสดงฐานะการเงิน

2.งบกำไรขาดทุน

3.หมายเหตุประกอบงบ

4.งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
2.2 บริษัทจำกัด,นิติบุคคลต่างประเทศ,กิจการร่วมค้า ให้จัดทำงบ 5 อย่าง คือ

1.งบแสดงฐานะการเงิน

2.งบกำไรขาดทุน

3.หมายเหตุประกอบงบ

4.งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

5.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

2.3 บริษัท มหาชนจำกัด ให้จัดทำงบ 7 อย่าง คือ

1.งบแสดงฐานะการเงิน

2.งบกำไรขาดทุน

3.หมายเหตุประกอบงบ

4.งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

5.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

6.งบการเงินรวม

7.งบกระแสเงินสด

3. ส่งมอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการบันทึกบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีสามารถจัดทำงบ แสดงฐานะการเงิน อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

4. จัดหาสถานที่เก็บเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนด ดังนี้
4.1 สถานประกอบกิจการ

4.2 โรงงาน หรือ คลังสินค้า ที่มีการทำงาน

4.3 อื่นๆ หรือสถานที่มีการทำงานเป็นประจำ หรือ อาจได้รับอนุญาตจาก สารวัตบัญชี ให้มีที่จัดเก็บที่ไหนก็ได้ในราชอาณาจักรไทย หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ตรวจสอบทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

5. ต้องจัดเก็บเอกสารการบรรทุกบัญชีไว้ อย่างน้อย 5 ปี เพื่อนประโยชน์ในการตรวจสอบ

6. จัดให้มีผู้ทำบัญชี ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ตามกฎหมายที่กำหนด

7. เมื่อเอกสารมีการสูญหาย หรือชำรุด ให้แจ้งสารวัตบัญชี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้ หรือ ควรรู้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/1.html